Skip to content

Univerzálna mierová federácia

PEACE INITIATIVES

Univerzálna mierová federácia

Bola založená v 2005 v New Yorku a v tom istom roku inaugurovaná vo vyše 120 krajinách.

Univerzálna mierová federácia (UPF) je celosvetovou sieťou jednotlivcov a organizácií usilujúcich sa o vytvorenie sveta mieru, v ktorom každý môže žiť v slobode, harmónii, spolupráci a prosperite. Mier neznamená len neprítomnosť vojny alebo stav, ktorý sa vzťahuje iba na vzťahy medzi národmi. Mier je základnou hodnotou, ktorá má charakterizovať všetky vzťahy.

UPF vyzýva všetky náboženstvá k dialógu a spolupráci s cieľom dosiahnutia mieru na základe toho, že dôstojnosť človeka vychádza z univerzálneho duchovného zdroja, ktorý je základom harmónie a zjednotenia, a že všetci ľudia sú súčasťou jednej rodiny v centre s Bohom.

UPF sa zasadzuje za reformu OSN, vrátane návrhu na vytvorenie medzináboženskej rady v rámci štruktúry OSN.

UPF realizuje svoje programy prostredníctvom celosvetovej siete vyslancov mieru. Projekt vyslancov mieru sa stal najväčšou a najrozmanitejšou sieťou osobností zasadzujúcich sa o mier. Pochádzajú z rôznych oblastí života a z rôznych náboženstiev, národov, rás a kultúr a hlásia sa k týmto postojom:

 

• vychádzať zo spoločného základu univerzálnych morálnych princípov, podporovať zmierenie, odstraňovať bariéry a podporovať mier,

• vytvárať celosvetovú sieť predstaviteľov z rôznych náboženstiev, rás, etník a rôznych oblastí ľudského pôsobenia,

• zúčastňovať sa na mierových projektoch a programoch, ktoré podporujú zmierenie a spoluprácu náboženstiev, rás, etník a národností,

• podporovať etiku altruistického spôsobu života ako kľúčového princípu pre vytvorenie svetového mieru a jednej svetovej rodiny.

Share:

More Posts

Univerzální federace míru (UPF)

Založena v roce 2005 v New Yorku a v témže roce slavnostně inaugurována ve více než 120 zemích. UPF je globální sítí jedinců a organizací,

Universal Peace Federation

Founded in 2005 in New York and inaugurated in over 120 nations in the same year. The Universal Peace Federation (UPF) is a global network

Federación de Paz Universal

Fundada en 2005 en Nueva York e inaugurada en más de 120 países el mismo año. La Federación para la Paz Universal (UPF) es una

Send us a Message