Skip to content

Svetový samit 2020

PEACE INITIATIVES

Svetový samit 2020

Svetový samit 2020, ktorý organizovala UPF, sa uskutočnil 3.-8. februára 2020 v Soule, Južná Kórea. Na samite sa stretlo široké spektrum odborníkov a aktivistov, aby diskutovali o súčasných pálčivých problémoch ľudstva, či už ide o klimatické zmeny, chudobu alebo až medzinárodné konflikty, a odporučili spôsoby ich riešenia, ktoré by prispeli k vytvoreniu trvalého mieru vo svete.

Samit sa niesol v duchu troch základných princípov – vzájomná závislosť, spoločná prosperita a univerzálne hodnoty. Celý svet bude profitovať z toho, ak sa zabezpečí spoločná prosperita, aby každý človek mohol žiť dôstojne.

Na samite sa stretlo vyše 6000 delegátov zo 170 krajín vrátane súčasných a bývalých hláv štátov, vlád, poslancov parlamentov, náboženských predstaviteľov, žurnalistov, podnikateľov, ženských a mládežníckych predstaviteľov, laureátov Nobelovej ceny a učencov.

Na samite bola prijatá rezolúcia, v ktorej sa zdôrazňuje dôležitosť „globálnej komunity občanov milujúcich mier, ktorá sa v duchu princípov vzájomnej závislosti, spoločnej prosperity a univerzálnych hodnôt snaží vyriešiť konflikty a nezhody prameniace z náboženstva, etnickej príslušnosti alebo národnosti“.

Rezolúcia končí výzvou na konkrétne kroky: „Podporovať šesť asociácií pôsobiacich pod hlavičkou UPF v ich mierovom úsilí, ktoré sa v duchu princípov vzájomnej závislosti, spoločnej prosperity a univerzálnych hodnôt v rámci oblasti svojho zamerania snažia o rozvíjanie blahobytu ľudstva.“

Share:

More Posts

Univerzální federace míru (UPF)

Založena v roce 2005 v New Yorku a v témže roce slavnostně inaugurována ve více než 120 zemích. UPF je globální sítí jedinců a organizací,

Universal Peace Federation

Founded in 2005 in New York and inaugurated in over 120 nations in the same year. The Universal Peace Federation (UPF) is a global network

Univerzálna mierová federácia

Bola založená v 2005 v New Yorku a v tom istom roku inaugurovaná vo vyše 120 krajinách. Univerzálna mierová federácia (UPF) je celosvetovou sieťou jednotlivcov

Send us a Message