Skip to content

Mládežnícke organizácie

PEACE INITIATIVES

Mládežnícke organizácie

Vytváranie mierového sveta altruistickým životom

Vysokoškolská asociácia pre štúdium princípov (CARP)

Táto asociácia bola založená Rev. Son Mjong Munom a Dr. Hak Ča Han Munovou. Ich odkaz pre mládež spočíva v tom, aby rozvíjali svoje životy v duchu pomoci ostatným ľuďom a svetu. Nadšenie, ktoré má mládež, je také silné, že dokáže zmeniť národy, a keď sa mladí ľudia pre niečo zapália, sú nezastaviteľní. Manželia Munovci viedli CARP k tomu, aby vytváral pre mládež také prostredie, ktoré jej umožní rozvíjať nielen intelekt, ale aj srdce a charakter.

 

Sme organizáciou, ktorá je tvorená študentmi pre študentov a pôsobí na vysokoškolských internátoch. Pripravujeme programy, podujatia a aktivity podporujúce zodpovedný prístup k životu a spravodlivé spravovanie spoločnosti. Organizujeme pre študentov diskusie o aktuálnych pálčivých problémoch a ako môžu prispieť k vytvoreniu mierovej a prosperujúcej spoločnosti.

 
CARP a Berlínsky múr

MEDZINÁRODNÁ ASOCIÁCIA MLÁDEŽE A ŠTUDENTOV ZA MIER (IAYSP)

Naše poslanie

Podporovať vytvorenie mierového sveta výchovou k charakteru a vzdelávaním k zodpovednosti za životné prostredie a uskutočňovaním mierových projektov súvisiacich s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja (SDG) stanovenými OSN.

„Ak táto generácia mladých ľudí, budúci predstavitelia spoločnosti, vyrastie s altruistickým postojom, čo to znamená? Znamená to, že majú hrdinské srdcia. A keď sa títo hrdinovia stanú podnikateľmi, učiteľmi, lekármi, politikmi, inžiniermi, úradníkmi, čo sa stane? Títo hrdinovia vytvoria kultúru trvalo udržateľného mieru v rodinách, spoločnosti, národoch a vo svete. Poslaním Medzinárodnej asociácie mládeže a študentov za mier je vytvoriť kultúru mieru na celom svete, aby sa stala spoločenským štandardom zaručujúcim pokojný život pre všetkých ľudí.“

Naše hodnoty

Zodpovednosť

Charakter

Pomoc

Empatia

Share:

More Posts

Univerzální federace míru (UPF)

Založena v roce 2005 v New Yorku a v témže roce slavnostně inaugurována ve více než 120 zemích. UPF je globální sítí jedinců a organizací,

Universal Peace Federation

Founded in 2005 in New York and inaugurated in over 120 nations in the same year. The Universal Peace Federation (UPF) is a global network

Univerzálna mierová federácia

Bola založená v 2005 v New Yorku a v tom istom roku inaugurovaná vo vyše 120 krajinách. Univerzálna mierová federácia (UPF) je celosvetovou sieťou jednotlivcov

Send us a Message