Skip to content

Federata e Gruas për Paqe Botërore

PEACE INITIATIVES

Federata e Gruas për Paqe Botërore

Gratë punojnë së bashku për të realizuar një familje globale

Federata e Grave për Paqe Botërore është një organizatë grash që mbështet gratë si përbërës esencial në krijimin e një shoqërie globale paqësore. organizata është e bashkuar globalisht prej këtij vizioni ndërsa adreson çështje dhe ndasi unike në çdo rajon në nivel bazë dhe përmes ngjarjeve të nivelit të lartë.

 

FNGPB u themelua në vitin 1992 në Republikën e Koresë dhe u shtri me shpejtësi në mbi 100 vende. Vetëm pesë vite më vonë, FNGPB-së iu dha Statusi i Përgjithshëm Këshillues në Këshillin Social-Ekonomik të Kombeve të Bashkuara.

Vizioni

Gra që punojnë së bashku për të realizuar një familje globale të rrënjosur në një kulturë paqeje të qëndrueshme.

Misioni

Fuqizimi i grave si paqebërës dhe udhëheqëse të familjes për transformimin e komunitetit, kombit dhe botës. Përmes arsimit, mbështetjes, partneritetit, pajtimit dhe shërbimit humanitar, FNGPB synon krijimin e një mjedisi paqeje dhe mirëqenieje për brezat e ardhshëm dhe për popujt e të gjitha racave, kulturave dhe besimeve fetare.

Share:

More Posts

Univerzální federace míru (UPF)

Založena v roce 2005 v New Yorku a v témže roce slavnostně inaugurována ve více než 120 zemích. UPF je globální sítí jedinců a organizací,

Universal Peace Federation

Founded in 2005 in New York and inaugurated in over 120 nations in the same year. The Universal Peace Federation (UPF) is a global network

Univerzálna mierová federácia

Bola založená v 2005 v New Yorku a v tom istom roku inaugurovaná vo vyše 120 krajinách. Univerzálna mierová federácia (UPF) je celosvetovou sieťou jednotlivcov

Send us a Message