Skip to content

Federácia rodín za svetový mier a zjednotenie

PEACE INITIATIVES

Federácia rodín za svetový mier a zjednotenie

Založená v 1994 Rev. Son Mjong Munom a Dr. Hak Ča Han Munovou

 

Federácia rodín za svetový mier a zjednotenie (FFWPU) je medzinárodné združenie rodín usilujúce sa o vytvorenie sveta mieru a jednoty pre všetkých ľudí a o stelesnenie ideálu pravej lásky v duchu Božieho princípu, ktorý predstavuje základnú filozofiu Hnutia zjednotenia.

FFWPU pôsobí v týchto troch oblastiach:

Rodina

Mier

Zjednotenie

Keďže Boh je naším Nebeským rodičom, tak každý z nás má rovnakú a božskú hodnotu. Našou snahou je poskytnúť ľuďom poznanie potrebné pre rozvoj osobného vzťahu s Bohom a pre harmonické vzťahy s ostatnými ľuďmi.

Boh ako náš rodič túži po tom, aby sme vo svojom živote prežili všetky rozmery lásky. Na základe detskej lásky voči svojim rodičom, súrodeneckej lásky, manželskej lásky a nakoniec rodičovskej lásky voči svojim deťom, ktorá odzrkadľuje Božiu rodičovskú lásku, dokážeme láskou objať všetkých ľudí a vytvoriť jednu rodinu v centre s Bohom.
 

Spoluprácou s podobne zameranými organizáciami, odborníkmi a medzináboženskými združeniami hľadáme praktické spôsoby ozdravenia vzťahov v rodinách a v spoločnosti s cieľom vytvorenia mierového a prosperujúceho sveta. V duchu odkazu Božej lásky pre všetkých ľudí sa snažíme rozširovať kultúru srdca do celého sveta.

 
 

Share:

More Posts

Univerzální federace míru (UPF)

Založena v roce 2005 v New Yorku a v témže roce slavnostně inaugurována ve více než 120 zemích. UPF je globální sítí jedinců a organizací,

Universal Peace Federation

Founded in 2005 in New York and inaugurated in over 120 nations in the same year. The Universal Peace Federation (UPF) is a global network

Univerzálna mierová federácia

Bola založená v 2005 v New Yorku a v tom istom roku inaugurovaná vo vyše 120 krajinách. Univerzálna mierová federácia (UPF) je celosvetovou sieťou jednotlivcov

Send us a Message