Skip to content

Univerzální federace míru (UPF)

PEACE INITIATIVES

Univerzální federace míru (UPF)

Založena v roce 2005 v New Yorku a v témže roce slavnostně inaugurována ve více než 120 zemích.

UPF je globální sítí jedinců a organizací, které se věnují budování mírového světa, ve kterém může každý žít ve svobodě, harmonii, spolupráci a prosperitě. Mír není pouhá absence války nebo termín, který poukazuje jen na vztahy mezi vládami různých zemí. Mír je základní hodnotou, která by měla charakterizovat všechny vztahy.

UPF vybízí všechna náboženství k dialogu a spolupráci při vytváření míru na základě poznání, že lidská důstojnost pochází z univerzálního božského zdroje, který je původem harmonie a východiskem pro sjednocení. Z toho vyplývá, že všichni lidé jsou „jednou rodinou pod vládou Boha“.

UPF se zasazuje o obnovu Organizace spojených národů a prosazuje, aby byla v rámci struktur OSN vytvořena mezináboženská rada.

UPF uskutečňuje své programy prostřednictvím globální sítě Ambasadorů míru. Ambasadoři míru, kteří jsou jmenováni od roku 2001, se stali největší a nejrozmanitější sítí osobností, které ve světě touto cestou usilují o mír. Pocházejí z rozličných oblastí společenského dění a zastupují různé rasy, národnosti, náboženství a kultury. Ambasadoři míru se zavazují, že budou:

• stát na společném základě univerzálních morálních principů, podporovat usmíření, překonávat překážky a budovat mír,

• vytvářet globální síť osobností zastupujících náboženskou, rasovou a etnickou rozmanitost lidské rodiny, jakož i všechny oblasti lidského snažení,

• účastnit se mírových iniciativ a programů, které podporují usmíření a spolupráci a překračují tradiční hranice náboženství, ras, etnik a národů,

• prosazovat a uvádět do praxe etiku „žít pro druhé“ jako hlavní princip budování světového míru a globálního společenství.

Share:

More Posts

Cena míru Sunhak

Cena míru Sunhak byla založena s cílem napomáhat řešení problémů, jimž lidstvo čelí, jako například konflikty, chudoba, ničení životního prostředí a další, a to zejména

Světový summit 2020

Ve dnech 3. – 8. února 2020 se v jihokorejském Soulu konal za podpory a pod záštitou Univerzální federace míru „Světový summit 2020“. Cílem summitu

Federace žen za světový mír (WFWP)

Ženy spolupracují na vytvoření jedné globální rodiny Federace žen za světový mír je organizace prosazující zapojení žen do úsilí o vytvoření celosvětové společnosti míru. WFWP

Send us a Message

Initiatives Form